Skip to content
ตุลาคม 3, 2010 / benjamas137

วิธีการเข้าเวปไซว์ wordpressthaiใน usb webserver

1.ดาวโหลดโปรแกรม usb webserver จากเวปไซว์ wordpressthai

2. ให้ดาวโหลดโปรแกรมลง USB และแตกไฟล์ออกมา

3.    เปิด USB ขึ้นมา แล้วคลิกที่ USBWebserver

4.    คลิกที่ http://localhost:8080/wordpressthaiedition เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

5.    ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

6.    ป้อนรหัสว่า “ admin” ทั้งชื่อสมาชิก: ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิกที่เข้าสู่ระบบทันที

7.   เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จก็จะเห็นเป็นหน้าเว็บไซต์เดิม

8.   ปรับปรุงเเก้ไข

Advertisements
ตุลาคม 3, 2010 / benjamas137

สรุปขั้นตอนการออกแบบTheme

วิธีทำ  Theme

1.เปิด USB ของเราและเลือกคลิกที่ wordpressthaiusb webserver 

 2.คลิกเลือก D:\WordPressThaiUSBWebserver\root\wordpressthaiedition\wp-content\themes\eDegree-Chandra\images

3. เลือกเมนู  เมื่อเปิดแล้วจะเห็นว่ามี images back-wrapper6

4. เข้าไปแก้ไขปรับแต่ง images back-wrapper6ในโปรแกรม Photoshop

5.เมื่อแต่งรูปเสร็จแล้วให้เซฟทับไฟล์เก่าได้เลยรูปก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราแต่งขึ้นมาแทนรูปเก่าทันที 

6.เข้าไปดูthemeที่ http://localhost:8080/wordpressthaiedition/ รูปก็จะเปลี่ยนและสไลน์ตามที่เราทำขึ้น

 

วิธีทำ  vslider

เปิด USB ของเราและเลือกคลิกที่ wordpressthaiusb webserver 

1.     คลิกเลือก WordPressThaiUSBWebserver \root \wordpressthaiedition \wp-content \plugins \vslider

2.     เลือกเมนู vslider  เมื่อเปิดแล้วจะเห็นว่ามี vslider1 และ vslider2

3.     เข้าไปแก้ไขปรับแต่ง vslider1 และ vslider2  ในโปรแกรม Photoshop

4.     เมื่อแต่งรูปเสร็จแล้วให้เซฟทับไฟล์เก่าได้เลยรูปก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราแต่งขึ้นมาแทนรูปเก่าทันที 

5.     เข้าไปดู vslider ที่ http://localhost:8080/wordpressthaiedition/ รูปก็จะเปลี่ยนและสไลน์ตามที่เราทำขึ้น

 

กันยายน 26, 2010 / benjamas137

vslider ออกเเบบคณะศึกษาศาสตร์

กันยายน 26, 2010 / benjamas137

ออกเเบบ 3 คณะ

สิงหาคม 22, 2010 / benjamas137

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่
บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วม
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4)
 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard), เมาส์, เครื่องตรวจกวาดภาพ
(Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่องอ่านบัตรแถบ
แม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)
 อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer), และเทอร์มินัล
 หน่วยประมวลผลกลาง จะทำงานร่วมกับหน่วยความจำหลักในขณะคำนวณหรือประมวลผล
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงข้อมูลและคำสั่งที่เก็บไว้ใน
หน่วยความจำหลักมาประมวลผล
 หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณ และ
ผลลัพธ์ของการคำนวณก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูล รวมทั้งการเก็บคำสั่งขณะกำลัง
ประมวลผล
 หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะยังไม่ได้ใช้งาน เพื่อการใช้ใน
อนาคต

 

 
ซอฟต์แวร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นมากในการควบคุมการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
 ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นตัวกลาง
ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ
 1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน เช่น UNIX, DOS, Microsoft
Windows
 2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่าง
การประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กัน
ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor)
 3. โปรแกรมแปลภาษา ใช้ในการแปลความหมายของคำสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และทำงานตามที่ ผู้ใช้ต้องการ
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะด้านตามความต้องการ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไปไม่เจาะจง
ประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database Management เป็นต้น
 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจเฉพาะ ตามแต่วัตถุ
ประสงค์ของการนำไปใช้
 3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่น ๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง และอื่น ๆ นอกเหนือ
จากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น ตัวอย่าง เช่น Hypertext, Personal Information
Management และซอฟต์แวร์เกมต่าง ๆ เป็นต้น

(Plug-Ins)
     ปลั๊กอิน (Plug-Ins) คือ เครื่องมือที่ใช้เพิ่มเติมลงไว้บนเบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านรู้จัก และสามารถแสดงภาพและเสียง ของบทเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของเรานี้ได้ โดยปลั๊กอินที่ระบบต้องการคือ

  • Macromedia Flash Plug-Ins ซึ่งใช้เพื่อแสดงภาพ และเสียงของบทเรียนการสอนนี้
  • Microsoft Windows Media Player ซึ่งให้แสดงภาพ และเสียงของวีดีโอในบทเรียนการสอนนี้

     ซึ่งปลั๊กอินเหล่านี้ หากเครื่องของท่านมีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องดาว์นโหลดหามาลงเพิ่มเติมอีก

Joomla คือ ระบบเว็บสำเร็จรูป แบบหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็น Open source  สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้ฟรี โดยเป็นส่วนนึงของ CMS โดยมีการพัฒนา โครงสร้างเพื่อใช้งานที่แตกต่างกันไป อธิเช่น ระบบเว็บไซต์ ระบบร้านขายสินค้า มีโครงสร้างเป็นลักษณะ Web Service โดยถูกพัฒนาจาก ภาษา PHP และมีการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Mysql  ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Module Companet Mambot Template ปรับแต่งต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงสามารถพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เองได้

Joomla พัฒนาเว็บไซต์นั้น ส่วนนึงจากผู้ใช้สามารถนำระบบต่างๆ อธิเช่น ระบบข่าวสาร ระบบสมาชิก ระบบเว็บบอร์ด รวมถึงสามารถหารูปแบบธีม ต่างๆ มาใช้ได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบต่างๆ เอง ที่สำคัญคือสามารถติดตั้งได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งได้นำมพัฒนา ใช้งานกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียว

สิงหาคม 22, 2010 / benjamas137

การออกแบบนิเทศศิลป์

การออกแบบนิเทศศิลป์

•( visual communication arts, communication design, \’vis_com )
เป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น โฆษณาสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ หนังสือ ปฏิทิน โปสเตอร์ ออกแบบสัญญลักษณ์ รวมไปถึงการทำหนังสั้น หนังโฆษณา และอีกหลายๆอย่าง สามารถประยุกต์ใช้ กับงานออกแบบทุกรูปแบบ.. อาทิ
logo, symbolic, typography, advertising, web, animation,
motion graphic, graphic design, packaging, digital sound design,
publication design, book, magazine, multimedia, video production,photography, silk screen, cartooning, corporate identity, brand design,
computer art, etc….
ส่วนข้อแตกต่างกับแผนกวิชาอื่นๆนั้น คือ สามารถ “คิด” ได้ดีกว่า
( ทั้งๆที่อาจจะโง่กว่า เพราะ ในการเรียนนั้น จะต้องคิดตลอด )
และ ยังสามารถผลิตงานขึ้นมาเองได้ด้วย อาชีพที่ทำได้จึงมีหลากหลายกว่า เช่น
creative director, art director, gopy writer, graphic designer, stylist,
trend setter, digital artist, animator, producer, cartoonist, free lance, photographer, typographer, web designer,design director, etc…
นิเทศศิลป์เป็นการศึกษา ศิลปะเชิงพาณิชย์ เพื่อการสื่อสาร ดังนั้น
คนที่ artist มากจนขาดเหตุผล ไม่น่าอยู่ในวงการนี้ได้นานครับ ลักษณะ บุลคลิกภาพ พฤติกรรม ต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อน ช่างสังเกตุ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือล้น อดทน ศึกษาหาสิ่งแปลกใหม่เป็นนักอ่าน มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่สำคัญต้องมีจรรยาบรรณของนักออกแบบ ส่วนคำว่าเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นั้นหมายถึงการนำวิธีการที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับการออกแบบ และการนำเสนอ เช่น การทำหุ่นจำลอง [model]การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างผลงาน แต่นักเรียนอย่าลืมการฝึกมือในการทำงาน เพราะการทำงานทางด้านนี้ ต้องมี idea sketch ตลอดทุกผลงาน แล้วจึงนำไปปฎิบัติจริง ฉะนั้นในการฝึกมือด้าน drawingเป็นสิ่งจำเป็นมาก ที่ทุกคนจะทิ้งไปไม่ได้ สรุป คือต้องฝึกมือทุกๆวัน ไม่ต้องรอเรียน หรือ ให้อาจารย์สั่ั่งงานจึงจะทำ หมั่นฝึกมือ ฝึกออกแบบ ฝึกองค์ประกอบฯ
ศึกษาดูงานจากหนังสืือ จากสิ่งพิมพ์ ดูผลงานจริงหลายๆด้านตามห้างสรรพสินค้า
เช่น siamparagon , centralworld ฯลฯ
จะได้เกิดความคิดใหม่ๆ แล้วนำมาสร้างงานที่อาจารย์มอบหมาย
เป็นผลทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนด้านนี้ ในอนาคต เพราะต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำเป็นต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาทั้งด้านความคิดและทักษะ จนเป็นความเคยชินจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จทางด้านนี้……..

  

สิงหาคม 1, 2010 / benjamas137

นางสาวเบญจมาศ   พลายศิริ

รหัส 5021302137 เอกศิลปกรรม

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ติดต่ออีเมลปัจจุบัน benjamas502@gmail.com

ไซต์เเสดงผลงาน http://sites.google.com/site/benjamas137arti3319/